Dissabte, 19 De Gener De 2019
Pl. de la Bassa, 3, Sant Ramon - 25215
Telèfon: 973524018 Fax: 973524284

06/08/2018

Una altra presumpta il·legalitat de president del Consell Comarcal de la Segarra


Foto

NOTA SOBRE LA PROPOSTA PRESENTADA AL CONSELL D’ALCALDES DE QUE EL CONSELL EXECUTI PROVISIONALMENT LA SENTENCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

NÚMERO 1 DE LLEIDA DE 28 DE JUNY

Es porta, a la  sessió del Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal de La Segarra a celebrar demà, informar sobre una proposta d'acord quina part dispositiva seria la següent:

Primer.- Proposar que el Ple del Consell Comarcal de la Segarra acordi l'execució provisional parcial de la Sentència núm. 311/2018 per la qual es resol el recurs 277/2016 interposat pels ajuntament de Tarroja de Segarra, Sant Ramon, Talavera, Granyanella i Granyena de Segarra envers els acords del Ple del Consell Comarcal, de 3 de febrer de 2016 de "Modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal i els ajuntaments en matèria d'abastament d'aigua" i de "Ratificació de l'acord del Consell d'Administració de Gestió d'Aigües de la Segarra, adoptat en sessió extraordinària d'11 de novembre de 2015, referent a l'aprovació del sistema tarifari del servei d'abastament d'aigua en alta 2016 i quadre de tarifes", en el sentit que s'indica en lapartat següent.

Segon.- Mentre no es dicti sentencia de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es resolgui el recurs dapel·lació que contra la Sentència 311/2018, dictada el 28 de juny de 2018, pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, interposarà aquest Consell Comarcal, i pel que fa als municipis de Tarroja de Segarra, Sant Ramon, Talavera, Granyanella i Granyena de Segarra, s'aplicarà provisionalment allò que preveuen els convenis originals de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments d'aquests municipis, en virtut dels qual es van adherir al servei comarcal d'abastament d'aigua 300 litres/habitants/dia

Tercer.- Atorgar audiència i vista de l'expedient als ajuntaments de Talavera, Sant Ramon, Granyena de Segarra, Tarroja i Granyanella, per un termini comú de quinze dies a fi que manifestar allò que creguin convenient.

Con es pot veure, malgrat la voluntat del Consell Comarcal i, eventualment, els ajuntaments que van comparèixer com a part codemandades en el recurs contenciós administratiu interposat pels Ajuntaments de  Talavera, Sant Ramon, Granyena de Segarra, Tarroja i Granyanella, d'interposar recurs d'apel·lació contra la sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu número 1 de Lleida de 28 de juny de 2018, que va estimar l'esmentat recurs dels ajuntaments referits, es pretén que el Consell executi parcialment i provisionalment la referida sentència.

En relació a aquesta qüestió els articules 83.1 i 84.1 de la llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa senyalen el següent: 

Artículo 83. [Efectos]

1. El recurso de apelación contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la presente Ley disponga otra cosa.

  Artículo 84. [Ejecución provisional]

1. La interposición de un recurso de apelación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida.

Las partes favorecidas por la sentencia podrán instar su ejecución provisional. Cuando de ésta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podrá exigirse la prestación de caución o garantía para responder de aquéllos. En este caso no podrá llevarse a cabo la ejecución provisional hasta que la caución o la medida acordada esté constituida y acreditada en autos

Daquests preceptes es pot arribar a les següents conclusions:

  • La interposició del recurs d'apel·lació comporta en principi la suspensió de la sentència apel·lada (admisión del recurso de apelación en ambos efectos).
  • És possible l'execució provisional de la sentència apel·lada però ho ha dacordar el Jutjat a petició de la part guanyadora.
  • El  Jutjat pot demanar garanties a qui demani l'execució provisional de la sentència per cobrir possibles perjudicis que podés causar aquesta.
  • S'hauria d'executar provisionalment la totalitat de la sentència.
  • En conseqüència el Consell Comarcal no pot decidir unilateralment executar provisionalment la sentència; decisió que pertoca a l'òrgan jurisdiccional.
  • Tampoc pot demanar al Jutjat l'execució provisional tota vegada que no es part guanyadora.
  • L'execució provisional (aquí impossible pel que s'ha dit) ha de ser de la totalitat de la sentència i no pas dels aspectes suposadament més perjudicials per als ajuntaments i en relació als ajuntaments recurrents a mode de mesura venjativa. L'anul·lació de la modificació del conveni i de les noves tarifes és per a tothom, l'execució provisional  (en l'impossible cas que fos viable) hauria d'abastar tots els ajuntaments i, pel que fa als ajuntaments recurrents, caldria escometre el tema de la devolució de les quantitats de mes recaptades com a conseqüència de la modificació unilateral dels convenis Consell/Ajuntaments.

Tenint en compte el caràcter summament groller i il·legal de la mesura entenc que els consellers comarcals haurien de demanar que informi sobre aquesta proposta el secretari ja que no estava informada en l'expedient (els consellers del Pdcat van demanar-ho  per escrit),sembla difícil que pugui informar positivament, cas que l'informe fos negatiu i el Consell volgués tirar endavant podrien haver conseqüències no necessàriament administratives es a dir penals.

Es va demanar al President que retirés el punt de l'ordre del dia però va declinar la petició

El secretari va dictaminar que aquest punt no és votava.

Informa Ajuntament de Sant Ramon. 

Agost del 2018. Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web